Co może zająć komornik?

mężczyzna zapisujący coś w kalendarzu

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który na wniosek wierzyciela wykonuje orzeczenia sądowe. To za jego sprawą wierzyciel może dokonać egzekucji z majątku dłużnika. Jakie są jednak granice jego działania? Ile komornik może zabrać od dłużnika?

Jakie elementy podlegają egzekucji komorniczej?

Jak określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego, komornik może dokonać egzekucji z elementów wchodzących w skład majątku dłużnika, takich jak: ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, z rachunku bankowego oraz z innych wierzytelności czy praw majątkowych.

Egzekucja komornicza z ruchomości obejmuje ruchomości (rzeczy ruchome, które można przenieść, nie będące nieruchomościami) będące we władaniu dłużnika. Oznacza to, że komornik nie musi badać stanu prawnego ruchomości, o ile sprawdzi fakt korzystania z niej przez dłużnika.

Oczywiście nie wszystkie ruchomości podlegają zajęciu komorniczemu, a dokładna lista wyłączonych z egzekucji przedmiotów znajduje się w art. 829 kodeksu postępowania cywilnego.

Egzekucja z nieruchomości możliwa jest na wyraźny wniosek wierzyciela. Zajęciu może podlegać cała nieruchomość bądź udział w niej, jeżeli dłużnik jest jej współwłaścicielem.

W przypadku wspólnego majątku małżonków, komornik może przejąć całą nieruchomość zawiadamiając współmałżonka o egzekucji. W tym wypadku możliwe jest dokonanie sprzeciwu.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to najczęściej wykorzystywany sposób egzekucji. Tutaj komornik zawiadamia pracodawcę o zajęciu wynagrodzenia, a pracodawca ma za zadanie potrącić do 1/2 pensji na konto komornika (po odjęciu kwoty minimalnego wynagrodzenia, która musi pozostać dla dłużnika) , bądź 3/5 wynagrodzenia w przypadku egzekucji alimentów.

Egzekucja z rachunku bankowego to kolejny popularny sposób egzekucji. Komornik w tym wypadku zawiadamia o zajęciu wierzytelności pieniężnej bank, który zajmuje określone kwoty na rzecz egzekucji.

Egzekucja z innych wierzytelności może obejmować np. nadpłatę podatku dochodowego czy wierzytelności z wystawionych faktur. Komornik zajmuje wówczas kwoty, jakie podmiot zobowiązanego względem dłużnika ma mu do zapłacenia. Może ona obowiązywać również względem wierzytelności przyszłych.

Egzekucja z innych praw majątkowych to rzadko stosowana forma egzekucji, obejmuje bowiem prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, wyłączne prawo hodowcy do odmiany, prawo przysługujące wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki cywilnej lub jej rozwiązania, udział wspólnika w spółce handlowej itp.

Limity zajęć komorniczych

Każda egzekucja komornicza jest specyficzna, dlatego nie zawsze możliwe jest całkowite odzyskanie zadłużenia od razu. Komornik może w tej sytuacji działać długoterminowo, systematycznie pozyskując kolejne sumy należne wierzycielowi. Obowiązują go jednak limity zajęć komorniczych, które różnią się w zależności od elementu z którego pozyskiwane są środki.

W przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych obliczenie limitów zajęć komorniczych związane jest z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. W 2018 roku wynosi ono 2100 zł brutto, co oznacza, że kwota wolna Pożyczka 500 zł - gdzie ją znaleźć?od zajęcia komorniczego, odpowiada w tym roku tej właśnie stawce.

Osoby, które otrzymują wynagrodzenie na zasadzie umowy o pracę w najniższym możliwym wymiarze, komornik nie może zabrać żadnych środków pozyskanych z tego tytułu. Niemniej chociażby niewielkie przekroczenie tej sumy, sprawia, że nadwyżka trafia bezpośrednio do komornika. Co więcej, komornik ma również górny limit zajęcia komorniczego, które nie może przekroczyć 50% sumy otrzymywanego wynagrodzenia (praca na pełen etat). W przypadku pracy na część etatu, zajęcie komornicze jest proporcjonalnie mniejsze. Jedynym wyjątkiem jest egzekucja na alimenty, kiedy to komornik może dokonać przejęcia do sumy 60% wynagrodzenia.

Z kolei w przypadku osób, których dochody bazują na umowie cywilnoprawnej jak umowy o dzieło czy zlecenia, nie ma limitów, dlatego też komornik ma prawo zająć pełną kwotę dochodu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dłużnik otrzymuje wynagrodzenie o charakterze regularnym, stanowiące jego podstawowe źródło utrzymania. W tej sytuacji, limity zajęć komorniczych zgodne są z tymi, jakie stosowane są w do osób pracujących na zasadzie umowy o pracę.

W przypadku emerytów i rencistów, komornikowi przysługuje prawo zajęcia 25% środków pochodzących z tego tytułu. Kwota wolna od zajęcia, w przypadku całkowitej niezdolności do pracy wynosi 75% minimalnych świadczeń tego typu. W 2018 roku suma zajęcia komorniczego wyniesie 772,35 zł. Jeżeli mamy do czynienia z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy, kwota gwarantowana (wolna od zajęcia komorniczego) wynosi w 2018 roku 579,27 zł.

W przypadku świadczeń socjalnych z kolei, warto mieć na uwadze, że są one w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. Często jednak zdarzają się przypadki, w których środki te są one tracone na rzecz komornika, gdyż trafiają na zwykłe konto bankowe, które jest zajęte przez komornika. Aby tego uniknąć, konieczne jest założenie specjalnego konta socjalnego, na które spływają środki wyłącznie z programów socjalnych, które są wolne od egzekucji.

Czy komornik może zająć konto bankowe?

Tak, zajęcie konta bankowego to jedna z form zaspokojenia wierzytelności, jednak należy mieć na uwadze, że wszystkie rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, objęte są limitem zajęć komorniczych w każdym miesiącu kalendarzowym.

Komornik nie może zająć sumy do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, bowiem są one wolne od egzekucji. Na rachunku bankowym zabezpieczone przed zajęciem komorniczym są również:

  • świadczenia alimentacyjne
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenia integracyjne,
  • świadczenie wychowawcze,
  • jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • środki przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Komornik nie może jednak samodzielnie ustalić źródła pochodzenia środków pojawiających się na rachunku bankowym, dlatego ich istnienie należy niezwłocznie zgłosić – do banku i do komornika. Najlepszą metodą uniknięcia egzekucji ze środków socjalnych jest przelanie ich bezpośrednio na konto socjalne, o którym była mowa powyżej.

Ile wynosi kwota takiego zajęcia?

Jak wynika z przepisów, komornik musi pozostawić na rachunku kwotę równą 75% minimalnego wynagrodzenia, co w 2018 roku wynosi 1575 zł brutto (75% z 2100 zł brutto minimalnego wynagrodzenia).

Egzekucja komornicza to dla każdego dłużnika spory problem, dlatego posiadanie wiedzy o zakresie pobieranych z wynagrodzenia, konta bankowego czy też innych źródeł dochodu środków na spłatę zobowiązań, to sposób na zyskanie pewności i poczucia bezpieczeństwa.(kw)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments