Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem lowcachwilowek.pl prowadzonego przez firmę Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 14, zarejestrowaną w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 000058898, NIP 527-27-51-881, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.363.542,10 zł, opłaconego w całości, zwaną dalej rankomat.pl.

§ 1. Definicje
1. Serwis – serwis internetowy Łowca Chwilówek dostępny pod adresem lowcachwilowek.pl
2. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca pożyczki za jego pomocą.
3. Firma pożyczkowa – podmiot udzielający pożyczek według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta prezentowana jest w Serwisie.
4. Oferta – oferta pożyczki firmy pożyczkowej, skierowanej do Użytkownika przez rankomat.pl lub przez firmę pożyczkową.
5. Polityka prywatności – integralna część „Regulaminu serwisu”. Odnosi się do danych zbieranych od Użytkownika Serwisu podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z Serwisu.
6. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
7. Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
8. Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach.
9. Usługodawca – to Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 14, NIP 951-226-26-82
11. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu.

§ 2. Postanowienia wstępne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) rankomat.pl ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Regulamin określa rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.
3. rankomat.pl za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby dotyczące pożyczek chwilówek, w tym oferuje możliwość korzystania z porównywarki chwilówek oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.
4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z z jego Usług wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez rankomat.pl z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usług przez Serwis jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Zawarcie umowy o świadczenie Usług upoważnia rankomat.pl do przekazania danych użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w Serwisie, w szczególności do firm pożyczkowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.
4. Z zastrzeżeniem pkt poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniane są Usługi.
5. Umowa o świadczenie Usług newslettera ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika w Serwisie oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych mu usług, przesłaną w formie pisemnej lub e-mailowej z konta użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

§ 4. Usługi
1. Główną funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do proponowanych przez Serwis Ofert.
2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

§ 5. Newsletter
1. Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej może otrzymywać newsletter przygotowany przez rankomat.pl.
2. Usługa subskrypcji newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
3. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie (wypełnienie formularza rejestracyjnego). Na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail i zgody na otrzymywanie newslettera, skutkuje usunięciem wprowadzonych przez Użytkownika danych.
4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera, informując rankomat.pl o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług
Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu określone są w „Polityce prywatności”.

§ 7. Ochrona danych osobowych
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika określone są w „Polityce prywatności”.

§ 8. Odpowiedzialność rankomat.pl
1. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
2. rankomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
3. rankomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od rankomat.pl. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od rankomat.pl, rankomat.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. rankomat.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
4. rankomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
6. W razie otrzymania przez rankomat.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, rankomat.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. rankomat.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
7. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rankomat.pl zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
8. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, rankomat.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9. Prawa własności intelektualnej
1. rankomat.pl informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do rankomat.pl.
3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody rankomat.pl lub innego podmiotu uprawnionego.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@lowcachwilowek.pl
2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. rankomat.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, rankomat.pl powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wszedł w życie z dniem 20 stycznia 2015 roku.
2. rankomat.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub/albo doręczenie wraz z newsletterem.